اطلاعات بیشتر درباره فونت مایاها - Mayan


پیش نمایش فونت مایاها - Mayan برای وب با استفاده از کلاس
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	.fontdemo {
		font-family:'Mayan',tahoma, arial;
		font-size:30px;
	}
	

<div class="fontdemo">
		پیش نمایش فونت مایاها - Mayan برای وب با استفاده از کلاس
		A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
		a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	</div>


پیش نمایش فونت مایاها - Mayan برای وب با استفاده از استایل دادن درون کد HTML
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
<div style="font-family:'Mayan',tahoma, arial; font-size:30px">
		پیش نمایش فونت مایاها - Mayan برای وب با استفاده از استایل دادن درون کد HTML
		A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
		a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
	</div>

برای اطلاع از امکانات بیشتر در مورد سرویس فونت ای پی آی آوب اینجا را کلیک کنید.